English ] 
Društvo za medicinsko in biološko tehniko SlovenijeDRUŠTVO ZA MEDICINSKO IN BIOLOŠKO TEHNIKO SLOVENIJE 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 4768 327, faks: (01) 4768 279, e-pošta: infodmbts.si
 
 
 
 
 
     [ Stiki ] 
     [ Statut društva ] 
     [ Častni člani ] 
     [ Članstvo v društvu ] 
 
Statut društva

V skladu s 33. členom Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije št. 60/95) so člani Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije na občnem zboru dne 8.10.1997 sprejeli:

I. SPLOŠNA DOLOČILA
 1. člen
 Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (v nadaljevanju DMBTS) je interdisciplinarna znanstveno-strokovna organizacija, ki spremlja, razvija in seznanja javnost o uporabi sodobne tehnike in tehnologije v medicini in biologiji v Republiki Sloveniji ter sledi razvoju v drugih deželah.
 2. člen
 DMBTS je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa Zakon o društvih Republike Slovenije. Registracija DMBTS, spremembe in dopolnitve tega statuta se izvajajo po postopku in v skladu z določili zakona o društvih.
 3. člen
 Ime DMBTS je: DRUŠTVO ZA MEDICINSKO IN BIOLOŠKO TEHNIKO SLOVENIJE (slovensko) oziroma SLOVENIAN SOCIETY FOR MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING (angleško).
 4. člen
 Sedež DMBTS je: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana (po sedežu tajnika).
 5. člen
 Pečat DMBTS je okrogle oblike. Na njem je napis: "Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije - Slovenian Society for Medical and Biological Engineering".

II. NAMEN (CILJI) IN NALOGE DMBTS:
 6. člen
 DMBTS predvsem:
 -pospešuje razvoj znanosti in tehnologije na področju svoje dejavnosti,
 -spremlja, preučuje in pomaga pri razvoju in uporabi biomedicinske tehnike doma in v tujini,
 -sodeluje pri strokovnem usposabljanju inženirjev in tehnikov na področju biomedicinske tehnike,
 -sodeluje pri koordinaciji dela medicinskih strokovnjakov s tehničnimi in drugimi strokovnjaki,
 -sodeluje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in društvi, zavodi, zvezami, pedagoško-znanstvenimi ustanovami in drugimi poslovnimi subjekti, ki so zainteresirani za cilje in naloge DMBTS,
 -objavlja in sodeluje pri izdajanju publikacij s področja medicinske in biološke tehnike (knjige, strokovni časopisi, itn.),
 -organizira strokovne domače in mednarodne konference s področja svoje dejavnosti,
 -organizira udeležbo na vseh oblikah javne predstavitve dejavnosti društva, ki jih organizirajo drugi,
 -sodeluje pri izdelavi zakonskih in podzakonskih predpisov in standardov, ki zadevajo razvoj in uporabo biomedicinske tehnike,
 -sodeluje pri pripravi izobraževalnih in raziskovalnih programov s področja dejavnosti društva in sodeluje pri razreševanju vprašanj glede šolanja in izobraževanja.

III. ČLANSTVO V DMBTS:
 7. člen
 Članstvo v DMBTS je prostovoljno in pod enakimi pogoji za domače in tuje državljane. Fizična oseba postane član DMBTS z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave ter plačilom članarine. Pristop, izstop in izpis iz članstva ugotavlja izvršni odbor DMBTS.
 8. člen
 Člani so redni in častni. Redni člani društva so zlasti inženirji, zdravniki, biologi, farmacevti, tehniki in drugi strokovnjaki, katerih strokovno delo sodi v okvir dejavnosti društva doma in v tujini. Naziv častnega člana se podeli fizični osebi kot znak priznanja, ki se posebno odlikuje z dosežki dela pri razvoju področij, ki pripadajo aktivnosti DMBTS. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor DMBTS na predlog izvršnega odbora.
 9. člen
 Dolžnosti članov so da:
 -s svojim delom prispevajo k uresničitvi namenov in nalog DMBTS,
 -volijo organe DMBTS,
 -izvršujejo naloge v skladu s statutom ter drugimi splošnimi akti in sklepi organov DMBTS,
 -redno plačujejo članarino.
 Člani DMBTS so za vestno izvrševanje nalog in funkcij osebno odgovorni občnemu zboru.
 10. člen
 Pravice članov so da:
 -sodelujejo pri delu DMBTS,
 -so pod enakimi pogoji izvoljeni v vse organe DMBTS,
 -dajejo predloge in sodelujejo pri izvrševanju vseh nalog DMBTS,
 -imajo vpogled v delovanje DMBTS,
 -so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem DMBTS.
 11. člen
 Članstvo v DMBTS preneha:
 -s prostovoljnim izstopom (pisna izjava), 
 -z izključitvijo (po pravnomočnem sklepu disciplinske komisije),
 -s črtanjem (če v roku enega leta kljub opominu član ne plača članarine ali s smrtjo).

IV. ORGANI DMBTS:
 12. člen
 Organi DMBTS so:
 -predsednik društva,
 -občni zbor,
 -izvršni odbor,
 -nadzorni odbor,
 -disciplinska komisija.
 Mandatna doba članov organov DMBTS je pet let in so lahko ponovno izvoljeni.
 13. člen
 Predsednik DMBTS:
 -predstavlja in zastopa DMBTS v skladu s tem statutom ter sklepi in navodili občnega zbor ter izvršnega odbora,
 -je predsednik izvršnega odbora in v njegovem imenu predloži vsako leto občnemu zboru v obravnavo in sprejem poročilo o poslovanju,
 -sklicuje seje občnega zbora in izvršnega odbora,
 -podpisuje akte občnega zbora in izvršnega odbora,
 -skrbi za zagotavljanje javnosti dela,
 -skrbi za zakonitost in primernost delovanja DMBTS,
 -opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
 Predsednik DMBTS ima namestnika, ki ga volijo za enako mandatno dobo in na enak način kakor predsednika. Namestnik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti z enakimi pooblastili, kakršne ima predsednik.
 14. člen
 Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi redni in častni člani DMBTS:
 -je najvišji organ DMBTS,
 -voli vse druge organe,
 -odloča na redni ali izredni seji,
 -razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije in sklepa o njih,
 -sprejema letni in dolgoročni program,
 -potrjuje zaključni račun za preteklo leto,
 -sklepa o finančnem načrtu za naslednje leto,
 -sprejema, spreminja in dopolnjuje splošne akte DMBTS,
 -voli in razrešuje predsednika in njegovega namestnika, tajnika (na predlog predsednika) ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije DMBTS,
 -ustanavlja stalne in občasne komisije,
 -odloča o združevanju in vključevanju v domače in mednarodne organizacije ter zveze društev,
 -odloča o prenehanju delovanja,
 -določa višino članarine,
 -odloča o pritožbah na odločitvah organov zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 -odloča o podelitvi naziva "častni član",
 -opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
 15. člen
 Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redne seje se sklicujejo vsaj enkrat letno. Izredno sejo se skliče na predlog izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine rednih članov DMBTS. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican. Občni zbor sklicuje predsednik izvršnega odbora po njegovem sklepu. V kolikor ne skliče izrednega občnega zbora v postavljenem roku, ga lahko skliče predlagatelj sam. Vabilo na občni zbor se pošlje članom vsaj petnajst dni pred sejo. Vsebovati mora dnevni red in gradiva, ki so bistvenega pomena za delo, ter kraj in čas občnega zbora. Delo občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo trije člani izvoljeni na samem občnem zboru. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik DMBTS. Občni zbor veljavno sklepa v prisotnosti najmanj ene tretjine članov. Odločitve se sprejmejo z večino glasov prisotnih članov. Sestav in število članov stalne ali občasne komisije, njene naloge, pooblastila ter trajanje mandata se določi s sklepom o ustanovitvi in imenovanju.
 16. člen
 Volitve na občnem zboru so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sprejme sklep, da so javne.
 17. člen
 Izvršni odbor:
 -je izvršni organ občnega zbora in opravlja organizacijske, administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki po naravi sodijo v svoje delovno področje,
 -je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in izvršuje njegove sklepe ter mu poroča o svojem delu,
 -sklepa o sklicu občnega zbora in pripravlja poročila o delu ter predloge za seje občnega zbora,
 -predlaga občnemu zboru predloge splošnih aktov DMBTS,
 -predlaga občnemu zboru predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 -upravlja s premoženjem,
 -vodi evidenco članov (sprejema in črta člane),
 -skrbi za materialno finančno poslovanje,
 -imenuje blagajnika, ki opravlja vsa finančno računovodska dela,
 -daje pisne informacije sredstvom javnega obveščanja,
 -opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.
 Izvršni odbor sestavljajo predsednik, tajnik in osem članov. Predsednik DMBTS je istočasno predsednik izvršnega odbora. Sestanke izvršnega odbora sklicujeta predsednik oz. njegov namestnik. Sklic sestanka lahko zahtevajo tudi drugi člani. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih. Za ustanovitev občasne komisije in imenovanje njenih članov se uporablja določilo v petem odstavku 15. člena tega statuta.
 18. člen
 Seje izvršnega odbora se sklicujejo praviloma sedem dni pred sejo glede na potrebe, vendar najmanj enkrat letno. O poteku seje izvršnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik DMBTS.
 19. člen
 Nadzorni odbor:
 -je sestavljen iz treh članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika,
 -nadzira materialno in finančno poslovanje občnega zbora in njegovih organov,
 -o svojem delu poroča izvršnemu odboru in najmanj enkrat letno poda pisno poročilo občnemu zboru,
 -sprejema sklepe, če so navzoči vsi trije člani, ki odločajo z večino glasov,
 -o ugotovljenih nepravilnostih pisno obvesti izvršni odbor in zahteva, da na svoji prvi seji sprejme ustrezne sklepe,
 -je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
 Člani izvršnega odbora ne morejo biti izvoljeni v nadzorni odbor. 
 20. člen
 Disciplinska komisija:
 -je sestavljena iz treh članov in enakega števila namestnikov, predsednika izvolijo člani izmed sebe,
 -vodi disciplinski postopek, ugotavlja odgovornost in izreka disciplinske ukrepe (opomin, javni opomin, izključitev),
 -sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsi trije člani, ki odločajo z večino glasov,
 -odloča o prekrških članov društva na prvi stopnji: to so hujše nespoštovanje tega statuta in sklepov organov DMBTS ter vsako ravnanje, ki hudo prizadene ineterese in ugled DMBTS.
 Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo odločbe zakona o delovnih razmerjih.
 21. člen
 Tajnik DMBTS:
 -pomaga predsedniku ter drugim organom DMBTS pri izvajanju njihovih nalog, pri sestavljanju dnevnega reda za seje in pripravi gradiva za seje, vodi zapisnike sej ter izvršuje sprejete sklepe teh organov in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo predsednik in organi DMBTS,
 -je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta,
 -skrbi za izdelavo predlogov splošnih aktov DMBTS,
 -skrbi za sestavo predloga finančnega načrta in zakjučnega računa,
 -skrbi za javnost dela DMBTS,
 -je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in predsedniku DMBTS.

V. FINANCIRANJE IN MATERIALNO POSLOVANJE DMBTS:
 22. člen
 Viri financiranja DMBTS so:
 -članarine,
 -darila in volila,
 -dotacije iz javnih sredstev,
 -prispevki sponzorjev, donatorjev in mecenov,
 -drugi viri.
 DMBTS ima svoj transakcijski račun.
 23. člen
 Finančno-materialno poslovanje DMBTS se izvaja v skladu z zakonskimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi (za društva). Finančno-materialno poslovanje DMBTS je javno. Vsi presežki, ki jih DMBTS morebiti ustvari, se porabijo za izvajanje osnovne dejavnosti. Poraba presežkov iz morebitne pridobitne dejavnosti se enako uporabi za izvajanje osnovne dejavnosti. Nadzor nad porabo javnih sredstev, katere prejema oz. s katerimi razpolaga DMBTS, opravlja Računsko sodišče.

VI. JAVNOST DELA:
 24. člen
 Delovanje DMBTS in njegovih organov je javno. O svojem delu obvešča:
 -svoje člane z objavljanjem obvestil, zapisnikov in drugih vesti v glasilu DMBTS "Novice", z izdajo pisnih informacij, z možnostjo vpogleda zapisnikov vseh organov DMBTS ter z obveščanjem po elektronskih medijih,
 -javnost o sejah organov, na katere vabi tudi novinarje in druge zainteresirane ljudi, prek sredstev javnega obveščanja, ter s publicistično dejavnostjo.
  Za dajanje ustreznih ustnih informacij sta zadolžena predsednik in tajnik DMBTS. Pisne informacije javnega obveščanja se izvršujejo po sklepu izvršnega odbora.

VII. PRENEHANJE DMBTS:
 25. člen
 DMBTS preneha:
 -če tako sklene občni zbor z dvotretjinsko večino,
 -če se število članov zmanjša pod 10,
 -po zakonu.
 26. člen
 Če DMBTS preneha, se njegovo premoženje in premoženjske pravice prenesejo na Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije. Skupaj z imetjem se preda celotno dokumentacijo DMBTS. Sklep o prenehanju DMBTS se najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu vroči upravnemu organu, pri katerem je društvo registrirano.

VIII. KONČNA DOLOČBA:
 27. člen
 S tem statutom preneha veljati statut DMBTS, ki so ga člani sprejeli na ustanovni skupščini DMBTS dne 20.2.1986. DMBTS je po odločbi št. 16/4-S-024/8-86 z dne 21.11.1986 Republiškega sekretariata za notranje zadeve SRS vpisano v register društev in nadaljuje delo po določbah Zakona o društvih RS. Ta statut se v dveh izvodih in zapisnikom občnega zbora DMBTS z dne 8.10.1997 z vlogo dostavi v 30 dneh od sprejema na naslov Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
 28. člen
 Organom DMBTS, ki so bili izvoljeni pred veljavnostjo tega statuta, preneha mandat s sprejemom statuta. Volitve v organe DMBTS se opravijo po določilih tega statuta.
 29. člen
 Ta statut začne veljati po sprejemu na občnem zboru DMBTS in se objavi v glasilu DMBTS "Novice".

Uporabljeni viri:
-zakon o društvih,
-navodila za ustanovitev društva,
-statut DMBTS z dne 20.2.1986,
-sklep letne skupščine z dne 16.4.1992,
-praktična spoznanja.